ธรรมนัส รมว.เกษตร ลงนามด่วนแบ่งงาน 2 รมช.เกษตรผิดชอบ

ธรรมนัส รมว.เกษตร ลงนามด่วนแบ่งงาน 2 รมช.เกษตรผิดชอบ


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 มีแหล่งข่าวระดับสูงของทีมงานใต้เตียงกระทรวงเกษตรฯ ได้รายงานเข้ามาว่า ขณะนี้ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒0 มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕o และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

505429

 

๑. มอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ดังนี้

๑.๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ยกเว้น การบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใด ๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เรื่องที่เป็นงานนโยบาย เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) กรมปศุสัตว์

(๒) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

(๓) กรมหม่อนไหม

(๔) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

๑.๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ยกเว้น การบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใด ๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เรื่องที่เป็นงานนโยบาย เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) กรมการข้าว

(๒) กรมพัฒนาที่ดิน

(๓) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(๔) องค์การสะพานปลา

 

473609_0

 

๒. เป็นประธานในคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. ในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใด ๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ โดยทำเป็นหนังสือบรรดาเอกสารใด 1 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบในโอกาสแรก
๔. ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
473610_0
๕. บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบก่อนสั่งหรือลงนาม
๖. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นในระเบียบ กฎหมาย และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕- รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดบรรดาคำสั่งหรือหนังสือมอบอำนาจอื่นที่มีการมอบอำนาจไว้แล้ว ซึ่งมีข้อความเหมือนหรือ ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งที่มา

Scroll to Top