ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ


 

ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ของข้าราชการ1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2523


2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528


3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532


4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2533


5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534


6) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540


7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541


8) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2545


9) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 10) หนังสือเวียน กค 0416.3/ว 199 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

11) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 16 ฉบับที่ 3

12) การขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

13) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553

14) หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน

15) อัตราค่าบริการสาธารณสุข

16) ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (ว76 พ.ศ.2561)

17) ปรับปรุ่งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

18) แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

19) ค่ารักษาแพทย์แผนไทย
ขอขอบคุณ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แหล่งที่มา

Scroll to Top