MEA ร่วมเสวนากิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

MEA ร่วมเสวนากิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ


วันนี้ (22 กันยายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมเสวนากิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยในหน่วยงานของรัฐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. 

 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม โดย MEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืนของ MEA พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไปแหล่งที่มา

Scroll to Top