เปิดกรุ รมต. “สุริยะ” รวยสุด 1,722 ล้าน “เกรียง” 101 ล้าน “ประเสริฐ” 40 ล้าน

เปิดกรุ รมต. “สุริยะ” รวยสุด 1,722 ล้าน “เกรียง” 101 ล้าน “ประเสริฐ” 40 ล้าน


เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน รัฐมนตรี ใน ครม.เศรษฐา “สุริยะ” รวยสุด 1,722 ล้านบาท “เกรียง” รวย 101 ล้านบาท ไม่มีหนี้ ส่วน “ประเสริฐ” มีทรัพย์สิน 40 ล้าน มีหนี้ 1 ล้าน ด้าน “วันนอร์” มีทรัพย์สิน 16.9 ล้าน มีหนี้อีก 7.5 ล้าน

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 จำนวน 91 คน อาทิ รัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน 

โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อายุ 68 ปี สมรสกับนางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ อายุ 67 ปี ตำแหน่งกรรมการบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือนายศาตนันท์ จึงรุ่งเรืองกิจ อายุ 26 ปี ทำงานที่เดียวกับมารดา ซึ่งนายสุริยะ ระบุว่า มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส ทั้งสิ้น 1,722,388,814.73 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นของนายสุริยะ 1,447,822,744.18 บาท อาทิ เงินฝาก 28 บัญชี 1,298,013,311.87 บาท ที่ดิน 8 แปลง 45,720,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 92,366,948.16 บาท ขณะที่ของคู่สมรส มีทรัพย์สิน 274,566,070.55 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 10 บัญชี 112,343,452.21 บาท ที่ดิน 7 แปลง 9,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง 67,678,918.34 บาท ยานพาหนะ 15 คัน 52,430,700 บาท ทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วย เครื่องเพชรหลาย 10 รายการ มูลค่า 32,793,000 บาท

ส่วนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับคู่สมรส นางวิภา จันทรรวงทอง มีบุตรด้วยกัน 3 คน ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 40,608,547.26 บาท เป็นของนายประเสริฐ 17,042,499.87 บาท อาทิ เงินฝาก 25,499.87 บาท ที่ดิน 6,403,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,225,000 บาท ยานพาหนะ 1,367,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 22,000 บาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สิน 23,566,047.39 บาท อาทิ เงินฝาก 12,189,119.29 บาท เงินลงทุน 2,508,974.10 บาท สิทธิและสัมปทาน 8,287,954 บาท และทั้งคู่ มีหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 1,203,918.91 บาท

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้านนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่มีคู่สมรส แต่มีบุตรโดยชอบธรรม 2 คน คือ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อายุ 45 ปี เป็น สส.อุบลราชธานี และนายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อายุ 45 ปี ทำงานอยู่ที่ หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง โดยนายเกรียง ระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 101,168,204.82 บาท ไม่มีหนี้สิน  แบ่งเป็น เงินฝาก 2 บัญชี 37,640,704.82 บาท ที่ดิน 4 แปลง ในอุบลราชธานีและนนทบุรี 54,937,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน 1 หลัง 2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น คือ โค กระบือ 312 ตัว มูลค่า 6,590,000 บาท

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมคู่สมรส คือ นางอัสนา วัฒนาทร มีทรัพย์สินรวมกัน 48,335,688.17 บาท ประกอบด้วย ของนายวันมูหะมัดนอร์ ทั้งสิ้น 16,995,668.69 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 18 บัญชี 4,220,668.69 บาท ที่ดิน 26 แปลง 9,175,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 1,500,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน 1,050,000 บาท ทรัพย์สินอื่น อาทิ นาฬิกา แหวน ปืน มูลค่า 1,050,000 บาท ส่วนของคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 31,340,019.48 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 7 บัญชี 10,200,019.48 บาท ที่ดิน 6 แปลง 9,100,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 หลัง 10,300,000 บาท ทรัพย์สินอื่น อาทิ แหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือ ทองคำแท่ง จี้ต่างหู มูลค่า 1,740,000 บาท โดยทั้งคู่มีหนี้สินร่วมกันทั้งสิ้น 7,500,000 บาท

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา

แหล่งที่มา

Scroll to Top