MEA มอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ให้แก่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “MEA มอบปั๊มน้ำ Solar Cell เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน”

MEA มอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ให้แก่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ "MEA มอบปั๊มน้ำ Solar Cell เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน"


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ร่วมกันมอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (solar cell) แบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 36 ชุด ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ รวม 9 อำเภอ 108 แปลง โดยมี นางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาใหญ่ วัดป่ามหาธีราจารย์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “MEA มอบปั๊มน้ำ Solar Cell เพื่อโคก หนอง นา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตร โดยในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2566 คณะทำงาน Change for Good การไฟฟ้านครหลวงจะลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล แปลง CLM และ HLM ในการลงพื้นที่แปลง CLM และ HLM เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการออกแบบจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบางพลี ในการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “จากร้อยสู่หมื่นล้านสร้างตำนวน กฟน. พัฒนาสู่ความยั่งยืน”

MEA พร้อมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goal (SDGs ) กับ 17 เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น (Change for Good) นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI

#SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top