MEA เตรียมพร้อมรองรับมาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามมติ ครม. จะปรับลดส่วนต่างค่าไฟฟ้า ก.ย. 2566 ในรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

MEA เตรียมพร้อมรองรับมาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามมติ ครม. จะปรับลดส่วนต่างค่าไฟฟ้า ก.ย. 2566 ในรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป


ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้ถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องโดยด่วนนั้น

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า และดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เตรียมพร้อมปฏิบัติตามมติ ครม. ดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าประจำรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2566 MEA จะคำนวณค่าไฟฟ้า และนำส่วนต่างที่ได้ไปปรับลดให้ในรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายหลังที่มีมติจาก กกพ. 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนรับข่าวสาร คำชี้แจง และช่องทางงานให้บริการ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, X: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

#ERC #OERC 

#กกพ #สำนักงานกกพ

#ค่าเอฟที #ค่าไฟฟ้า

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top