ธนาธรไม่ผิด! ศาลสั่งกรมที่ดินชดใช้ 4.9 ล้าน ปมที่ดินรุกป่าสงวน พบซื้อมาโดยสุจริต

ธนาธรไม่ผิด! ศาลสั่งกรมที่ดินชดใช้ 4.9 ล้าน ปมที่ดินรุกป่าสงวน พบซื้อมาโดยสุจริตศาลสั่งกรมที่ดินชดใช้ให้ ธนาธร 4.9 ล้าน ปมเพิกถอนที่ดินราชบุรี พบซื้อมาโดยสุจริต แต่เจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิไม่รอบคอบ

(27 ก.ย.66) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง กระทรวงมหาดไทย (มท.) อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3.ก.) เลขที่ 158 และเลขที่ 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และเนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา ตามลำดับ ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

เนื่องจากตำแหน่งที่ดินตามหนังสือ น.ส.3.ก. ทั้งสองแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 จึงเป็นการออกหนังสือ น.ส.3ก. ที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) และการที่กระทรวงมหาดไทย กับ ปลัด มท. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนายธนาธรที่ขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม การที่นายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือ น.ส.3ก. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวว่าเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือ น.ส.3ก. ตามกฎหมายหรือไม่ ได้ออกหนังสือ น.ส.3ก. เลขที่ 158 ให้แก่นายอุดม กิตติอุดมพาณิช และออกหนังสือ น.ส.3ก. เลขที่ 159 ให้แก่นายชัยณรงค์ บู่ศรี เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2521 ตามโครงการเดินสำรวจโดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามตามกฎหมาย

ต่อมา นายอุดม กิตติอุดมพาณิช และนายชัยณรงค์ บู่ศรี ได้จดทะเบียนขายทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จำกัด เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2528 หลังจากนั้น บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จำกัด ได้จดทะเบียนขายรวมสองแปลงให้แก่นายสาโรจน์ วสุวานิช เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2534 และนายสาโรจน์ วสุวานิช ได้ขายรวมสองแปลงดังกล่าวให้แก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2543 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเป็นบุคคลที่ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย การกระทำของนายอำเภอจอมบึง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อนายธนาธร

กรมที่ดิน จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายอำเภอจอมบึง จึงพิพากษาให้กรมที่ดิน ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 4,912,311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ของต้นเงินจำนวน 4,785,782.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ตามคำขอของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่นายธนาธร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกแหล่งที่มา

Scroll to Top