กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2566

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2566


 

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

หลายอัตรา บรรจุทั่วประเทศ ดังนี้

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการจัดการ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ

2) นาฏศิลปิน (ละคร-นาง)            1        อัตรา

เงินเดือน        18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

3) นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)            2            อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

4) ดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า)            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางศิลป์

5) ดุริยางคศิลปิน (ฟลูต)            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

6) ดุริยางคศิลปิน (ทรอมโบน)            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

7) นักจดหมายเหตุ            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์

8) บรรณารักษ์        1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์

9) นักโบราณคดี        2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

10) ภัณฑารักษ์            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

11) นักภาษาโบราณ            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาภาษา วรรณคดี ทางบาลีสันสกฤต ทางภาษาบาลี ทางภาษาสันสกฤต ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาโบราณ ทางภาษาเขมร ทางภาษาตะวันออก หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนา ทางบาลีสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์ 

12) นายช่างประณีตศิลป์ (ด้านช่างไม้แกะสลัก)           1        อัตรา

เงินเดือน    23,110    บาท

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านช่างไม้แกะสลัก และมีประสบการณืในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งเป็นนิติบุคคล ระบุถึงลักษณะงานฯ

13) นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก)            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือเครื่องประดับอัญมณี หรือการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง

14) นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม)         2        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

15) นายช่างเขียนแบบ            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

16) นายช่างไฟฟ้า            2        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

17) นายช่างโยธา            1        อัตรา

เงินเดือน        11,280        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง

18) นายช่างสำรวจ            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือวิชาสำรวจ หรือวิชาการก่อสร้าง

19) พนักงานเกษตรพื้นฐาน            1        อัตรา

เงินเดือน        10,430        บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

20) พนักงานธุรการ            2        อัตรา

เงินเดือน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

21) พนักงานพัสดุ            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

22) พนักงานการเงินและบัญชี            4        อัตรา

เงินเดือน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร 

23) พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์            1        อัตรา

เงินเดือน        13,800        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

24) พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน            1        อัตรา

เงินเดือน        10,430        บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษาด้วยตนเอง ที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองทางระบบรับสมัครออนไลน์ กรมศิลปากร finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            สมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

Scroll to Top