MEA โครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2566 จัดกิจกรรมพลังงานสัญจร Green Gang ช่วยโลก..ช่วยเรา

MEA โครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2566 จัดกิจกรรมพลังงานสัญจร Green Gang ช่วยโลก..ช่วยเรา


นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ Energy Mind Award ให้เกียรติร่วมกิจกรรมพลังงานสัญจร Green Gang ช่วยโลก..ช่วยเราเพื่อขยายผลต่อยอดโครงการ โดยคัดเลือก 10 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สานสัมพันธ์นักเรียนแกนนำ ขยายผลจาก Green Youth สู่ Green Gang กิจกรรมทำความรู้จักโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง กิจกรรมวิธีการสำรวจพลังงาน น้ำ และขยะในโรงเรียน กิจกรรมปฏิบัติการสายตรวจพลังงาน น้ำ และขยะ และสรุปผลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไปในโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 – 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาMEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ยังให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และในปี 2566 นี้ MEA ได้ดำเนินงานโครงการ Energy Mind Award Season 2 โดยมีเป้าหมายที่จะต่อยอดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยพัฒนาสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (Green Youth) ส่งมอบสู่สังคมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไปแหล่งที่มา

Scroll to Top