MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน


วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA
หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง
(กปน.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง MEA กับ กปน. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6
อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA และ กปน.
ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคหลักอย่างระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
และน้ำประปา ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ MEA
ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ และการสนับสนุนของ MEA
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก
จึงได้จัดทำโครงการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือ ส่วนราชการให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
โดยโครงการดังกล่าว MEA จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง
และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยคาดว่าจะทำให้ กปน.
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,675.53 ล้านบาท
และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 636,621.26 tonCo2
หรือคิดเป็น 31,831.06 tonCo2/ปี

ด้าน ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า โครงการฯ
ที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามในวันนี้ ถือเป็นการโอกาสที่ดีของ กปน.
ที่จะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
โดยสามารถผลิต และใช้พลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ กปน.
ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้
จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของทั้งสองหน่วยงาน
โดยมุ่งเน้นในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model
ด้านเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ประชาชน และโลกของเรา

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแหล่งที่มา

Scroll to Top