โปรดเกล้าฯ สว.ใหม่ “พลเอก สุนทร ขำคมกุล” แทนตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเกล้าฯ สว.ใหม่ "พลเอก สุนทร ขำคมกุล" แทนตำแหน่งที่ว่าง

[ad_1]

โปรดเกล้าฯ สว.ใหม่ “พลเอก สุนทร ขำคมกุล” แทนตำแหน่งที่ว่าง มีกำหนดเข้ารายงานตัววันนี้ (6 ต.ค.66)

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เนื่องด้วยนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สุนทร ขำคมกุล เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง    

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน    

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา    

ทั้งนี้ พลเอกสุนทร ขำคมกุล มีกำหนดเข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 204 (ห้องพักรับรองสมาชิกวุฒิสภา) ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)                   แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top