MEA รับมอบรถ EV จากบริษัท ไทยอีวี จำกัด ร่วมขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

MEA รับมอบรถ EV จากบริษัท ไทยอีวี จำกัด ร่วมขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)


วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นตัวแทนรับมอบรถ EV ประเภทรถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ปพลังไฟฟ้า จำนวน 11 คัน ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย โดยมีบริษัท ไทยอีวี จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ และมีการส่งมอบกุญแจรถ EV ให้แก่หน่วยงานภายในเพื่อใช้ในกิจการของการไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนเป็นการผลักดันการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

 

รองผู้ว่าการ กล่าวว่า MEA เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเกิดมลพิษทางอากาศ จึงพร้อมส่งเสริมไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) โดยได้สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV Ecosystem รองรับการใช้งาน EV ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองแผนงานด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย นอกจากนี้ MEA ได้ดำเนินนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า การเปลี่ยนระบบรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเภท EV และ E-Bus การจัดทำ MEA EV Application โดยมีการร่วมพัฒนาระบบ EV Data Roaming ทำให้ MEA EV Application สามารถแชร์ข้อมูลกับผู้ประกอบการรายใหญ่ต่าง ๆ สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้ใช้งาน สามารถรับข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการที่มากขึ้นทั้งในฟังก์ชันการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการจ่ายค่าบริการ ตลอดจนการออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (MEA Smart Charging System) ที่สามารถควบคุมการใช้งานพลังงานภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา โดยเชื่อมโยงกับระบบตรวจประเมินการใช้โหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Load Monitoring, TLM) เพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายไฟฟ้าเกินพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า และช่วยในการบริหารจัดการระบบจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพแหล่งที่มา

Scroll to Top