กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2566

กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2566


 

กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ 

กว่า 147 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครสอบ

1) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน            4        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            63        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                38        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            19        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            3        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            20        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     9,400    บาท

2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวท.)    หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี         10,840    บาท

3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี    11,500    บาท

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ก. หรือ ก.พ. รับรอง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่ประกาศ ตรวจสอบสถานะวุฒิการศึกษาของท่าน ที่นี่

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ กรุงเทพมหานคร หรือ ก.พ. ตามระเบียบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

พระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงตำแหน่งเดียว ทางเว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อที่ ก.ก. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566 แหล่งที่มา

Scroll to Top