ผู้ว่าการ MEA ในนามนายกสมาคม IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2566

ผู้ว่าการ MEA ในนามนายกสมาคม IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2566


วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในนามนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2566 ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานในด้าน Technical & Social Activities ต่าง ๆ ในด้านการส่งเสริมความรู้เชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีบทบาทในการทำหน้าที่จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ ร่วมให้ความรู้ในด้านนโยบายและทิศทางพลังงานของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน และนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นกำลังหลักในการพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไปแหล่งที่มา

Scroll to Top