ป.ป.ช. รับโอนข้าราชการระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566

ป.ป.ช. รับโอนข้าราชการระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์รับโอนข้าราชการ

ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่จะรับโอน

นักวิชาการต่างประเทศ ระดับปฏิบัติการ    2    อัตรา

โดยวิธีการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัครขอโอน

– ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ หรือวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือภาษา วรรณคดี

– เป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศ หรือตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ) และปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่จะรับโอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

– ต้องไม่อยู่ระหว่างการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

– ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 95 และคะแนนเขียนไม่ต่ำกว่า 20 หรือ ผล IELTS ไม่ต่ำกว่า6.5 และคะแนนทักษะการเขียนไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ ผล DIFA TES ในระดับ B2+ หรือ C1 ขึ้นไป 

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครขอโอนเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่น

การแสดงความประสงค์ขอโอน

ผู้ประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัด ป.ป.ช. สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ nacc.go.th >  บริการอิเล็กทรอนิกส์ >   หัวข้อระบบรับโอนข้าราชการออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และอัพโหลดเอกสารประกอบการโอน ประเภทไฟล์ PDF ได้แก่

– แบบประสงค์ขอโอน ที่ติดรูปถ่ายสี หน้าตรง สวมชุดข้าราชการ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

– สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน

– สำเนาประวัติการรับราชการปัจจุบัน (รับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

– สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ DIFA TES ตามที่กำหนดในประกาศ

– บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในลักษณะงานที่กำหนด

– แฟ้มสะสมผลงาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์

– เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |    ดาวน์โหลดใบขอโอน    |     เว็บไซต์สมัครขอโอนแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top