สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) พิเศษ ประจำปี 2567

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) พิเศษ ประจำปี 2567


 

เพิ่มสิทธิสอบผ่าน 3 ครั้ง !! ก.พ. ประกาศกำหนดการ

รับสมัครสอบภาค ก. สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ 

(ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2567

1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ข. หรือภาค ค. ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบ

2) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

3) ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการอยู่แล้ว

เงื่อนไขของส่วนราชการสำหรับการเปิดสอบภาค ก.พิเศษ

1.สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านการสอบของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2567 จำนวน 3 ครั้ง

2. ส่วนราชการต้องส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบภาค ข. หรือภาค ค. ของส่วนราชการ ประจำปี 2567 ให้กับ ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามที่ ก.พ. กำหนด

3. กำหนดการรับสมัครสอบ ก.พ.พิเศษ ของ ก.พ. ประจำปี 2567 ดังตารางด้านล่าง

วิธีการสมัครสอบ ก.พ. พิเศษ

ผู้มีสิทธิ ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ ค. ของส่วนราชการเท่านั้น จะมีสิทธิสมัครสอบภาค ก. พิเศษ โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ job2.ocsc.go.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครที่มีความพิการทางการมองเห็น การได้ยินหรือการสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ หรือตามที่ ก.พ. เห็นสมควร

ก.พ. จะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งที่มา

Scroll to Top