MEA จัดสัมมนา “มาตรฐานการติดตั้ง Solar PV Rooftop และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า” ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

MEA จัดสัมมนา “มาตรฐานการติดตั้ง Solar PV Rooftop และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า” ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

[ad_1]

วันนี้ (27 ตุลาคม 2566) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดงานสัมมนา “มาตรฐานการติดตั้ง Solar PV Rooftop และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า” ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยมีนายอรรธวุฒิ วรธรรมดุษฎี ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตลาดกระบัง เป็นประธานและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการติดตั้ง Solar PV Rooftop และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย ตลอดจนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการสัมมนาและบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของ MEA ในหัวข้อ “มาตรฐานการติดตั้ง Solar PV Rooftop และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า” และหัวข้อ “การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาล และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไปแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top