โพล เผย ประชาชนให้ เศรษฐา สอบผ่าน พอใจผลงาน 2 เดือนแรก

โพล เผย ประชาชนให้ เศรษฐา สอบผ่าน พอใจผลงาน 2 เดือนแรก


 

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ให้ เศรษฐา สอบผ่าน พอใจผลงาน 2 เดือนแรก ร้อยละ 21.83 สนใจ นายกรัฐมนตรีแต่งกายเยือนต่างประเทศ 

วันที่ 30 ต.ค. 66 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนใจเรื่องนายกเศรษฐา เยือนต่างประเทศ หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค. 66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 ตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจากข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาของนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง 

พบว่า ร้อยละ 39.01 ไม่ได้ติดตามข่าว การเยือนต่างประเทศของนายกฯ เลย,  ร้อยละ 24.43 ระบุว่า สนใจการเข้าพบผู้นำ หรือบุคคลสำคัญในต่างประเทศ, ร้อยละ 24.35 ระบุว่าสนใจ บทบาทและผลการเยือนต่างประเทศของนายกฯ, ร้อยละ 21.83 ระบุว่า สนใจการแต่งกาย/เสื้อผ้าของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ และร้อยละ 19.69 ระบุว่า สนการให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ 

เมื่อถามผู้ที่ติดตามข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกฯ ถึงความพอใจต่อบทบาทของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเดินทางเยือนต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 46.31 ระบุ ค่อนข้างพอใจ  ร้อยละ 23.40 ระบุ พอใจมาก,ร้อยละ 20.27 ระบุ ไม่ค่อยพอใจ และ ร้อยละ 9.39 ระบุ ไม่พอใจเลย 

อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความพอใจในบทบาท ผลงานของนายกรัฐมนตรี ในช่วง 2 เดือนที่ดำรงตำแหน่ง พบว่า ร้อยละ 36.87 ระบุ ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 18.40 ระบุ พอใจมาก ร้อยละ 13.74 ระบุ ไม่พอใจเลย และร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

แหล่งที่มา

Scroll to Top