ไปรษณีย์ไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566

ไปรษณีย์ไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2566


 

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 2566

ตำแหน่ง พนักงาน วุฒิการศึกษาที่กำหนด 

และสังกัดที่ปฏิบัติงาน

1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง <อ่านรายละเอียด>

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 2 สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 37/1 หมู่ 9 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี)

2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง <อ่านรายละเอียด>

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา)

3) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  <อ่านรายละเอียด>

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ (สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล)

4) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) <อ่านรายละเอียด>

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร แขนงไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร (สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา)

5) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <อ่านรายละเอียด>

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ (สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและสนับสนุนดิจิทัล)

6) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <อ่านรายละเอียด>

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ (สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล)

7) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <อ่านรายละเอียด>

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ (สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล)

8) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <อ่านรายละเอียด>

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม อย่างน้อย 3 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ (สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล)

9) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง <อ่านรายละเอียด>

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา)

10) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง <อ่านรายละเอียด>

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สังกัดสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1, 2  เลขที่ 1551  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ)

งานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องผ่านภาค ก. 

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ job.thailandpost.com ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์สมัครสอบพนักงานไปรษณีย์ไทยแหล่งที่มา

Scroll to Top