กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2566

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2566


 

กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นิติกร        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2) นักวิชาการเงินและบัญชี            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3) เจ้าพนักงานธุรการ            1        อัตรา

เงินเดือน        11,500        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขา

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |        เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top