กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา สมัครด่วน!

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา สมัครด่วน!


 

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเข้ารับราชการทั่วประเทศ จำนวนมาก

“ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.”

รายละเอียดการรับสมัครงาน ตำแหน่ง อัตรา สถานที่บรรจุเข้าทำงาน และระยะเวลาการรับสมัคร

1) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

1.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            15        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

2) สังกัดสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารสุขจังหวัดฉะเชิงทรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

3.1) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา ชั้น 4 โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

4.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

5.1) เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        10,840-11930        บาท

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ประกาศนียบัตร ทางการพยาบาล ทางเวชสถิติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชระเบียบ หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียบ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียบ หรือประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

6.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 8  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

7.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        18        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 9  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

8) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

8.1) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขคสวามผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9.1) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        21,000-23,780        บาท

ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

10) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10.1) เภสัชกรปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน       15,800-19,250        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิปละสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

10.2) นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิค

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 6-10  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

11) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลบางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

12) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

12.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        50        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 2  ชั้น 3 อาคาร 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แหล่งที่มา

Scroll to Top