ด่วน! “สส.ปูอัด ก้าวไกล” นัดแล้ว 13.30 น. แถลงเปิดใจครั้งแรก ปมคุกคามทางเพศ 3 ราย

ด่วน! "สส.ปูอัด ก้าวไกล" นัดแล้ว 13.30 น. แถลงเปิดใจครั้งแรก ปมคุกคามทางเพศ 3 ราย


“ก้าวไกล” สั่ง สส.ปูอัด ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารพรรค แถลงยอมรับผิดและขอโทษต่อสาธาณณะ ชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อม

พรรคก้าวไกลส่งหนังสือคำสั่งแจ้งให้ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารพรรค ภายหลังถูกลงโทษกรณีคุกคามทางเพศทีมงานพรรค 3 คน

โดยรายละเอียดของหนังสือ แจ้งให้นายไชยามพวาน ปฏิบัติตามมติของพรรคก้าวไกล ระบุรายละเอียดคำสั่งว่า ให้นายไชยามพวาน ดำเนินการ

1.แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจ ต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนพ.ศ.2566

2.ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกําหนดให้ท่านต้องแจ้งหลักฐานการดําเนินการเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการตามคําสั่งนี้ โดยให้แถลงการดำเนินการเยียวยาด้วย

3.ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อม

4.ยุติการการกระทําอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ หรือกระทําการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกพรรคซึ่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขภายในกำหนดระยะเวลา ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือ การให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค

ขณะเดียวกัน นายไชยาพวาน ได้จัดเตรียมสถานที่และส่งหมายแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกที่สำนักงาน สส.เขตจอมทอง ในเวลา 13.30 น. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

 แหล่งที่มา

Scroll to Top