ธ.ก.ส. เดินหน้าสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย พร้อมยกหนี้ให้แรงงานไทย

ธ.ก.ส. เดินหน้าสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย พร้อมยกหนี้ให้แรงงานไทย


ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย พร้อมยกหนี้ให้แรงงานไทย ที่เสียชีวิต หรือสูญหายในอิสราเอลให้ทั้งหมด

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ให้มีเงินไปชำระหนี้ที่กู้ยืมในการไปทำงานที่อิสราเอลและมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพใหม่ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ไปทำงานที่อิสราเอล อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ 2 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 20 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 งวดแรก สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าวงเงินจะครบตามกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือสูญหาย ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือด้วยการยกหนี้ที่กู้เพื่อไปทำงานที่อิสราเอลให้ทั้งหมด และหนี้สินอื่น ๆ ที่มีสัญญาผูกพันจะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ส่วนกรณีที่เดินทางกลับมาโดยปลอดภัย หรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธ.ก.ส. จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่กู้เพื่อไปทำงานที่อิสราเอล ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้ามีต้นเงินกู้ทุกสัญญารวมกัน ไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 ยังสามารถแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้รายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2567

แหล่งที่มา

Scroll to Top