วันนอร์ นำชื่อ “ชัยธวัช ตุลาธน” ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้าน

วันนอร์ นำชื่อ "ชัยธวัช ตุลาธน" ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้นำชื่อ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ และขณะนี้อยู่ระหว่างทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลเลือกนายชัยธวัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคแรกกำหนดไว้ คือ เป็น สส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุด และมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้านใน สภาผู้แทนราษฎร 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคสามกำหนดให้ประธานสภาฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมพิธีรับรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้วแหล่งที่มา

Scroll to Top