MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 ก้าวสู่งานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 ก้าวสู่งานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 จัดโดยฝ่ายความปลอดภัย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA เข้าร่วมงาน แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น การแข่งขันงานฮอทไลน์ การแข่งขันดับ/จ่ายไฟ การแข่งขันตรวจสอบสายใต้ดิน และการแข่งขันติดตั้งเครื่องวัดแรงกลาง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี)

จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน (Smart People) การพัฒนาระบบงาน (Smart System) และการพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Smart Digital) เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการและความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการ อีกทั้งเพื่อฝึกฝนพัฒนาให้พนักงานภาคสนามให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

#แข่งขันทักษะช่างสายอากาศ

#แข่งขันทักษะช่างสายใต้ดิน

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top