MEA ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ลงนามสัญญาโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

MEA ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ลงนามสัญญาโครงการติดตั้ง Solar Rooftop

[ad_1]

นายสมชาย เรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด (สอ.กสก.) และ นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้จัดการ สอ.กสก. ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ภายในพื้นที่ สอ.กสก. ระหว่าง MEA กับ สอ.กสก. ณ ห้อง ประชุมสหกรณ์ 1 (ออมเงิน) ชั้น 4 สอ.กสก. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายสมชาย เรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า MEA มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าว MEA จะเป็นผู้สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาตลอดอายุโครงการฯ ซึ่งเป็นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สนองตามนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ลดภาวะโลกร้อน ลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติ และสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าโดยรวม ซึ่งในครั้งนี้จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดประมาณ 57.20 กิโลวัตต์พีค (kWp) ให้กับ สอ.กสก. โดยคาดว่าจะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ตลอดอายุโครงการประมาณ 789,079.00 บาท และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 688.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2)

ประธานกรรมการ สอ.กสก. กล่าวว่า สอ.กสก. เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ ซึ่งนอกเหนือจากการทำหน้าที่ปกติยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ โดย สอ.กสก. มีความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีระบบการใช้พลังงานทดแทน และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ MEA โดยการร่วมโครงการครั้งนี้คาดว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้าของ สอ.กสก. ลดลงตามนโยบายรัฐบาล นับเป็นการในการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ลดภาวะโลกร้อน ลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติ และนับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ ก่อนที่จะมีการขยายผลต่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโอกาสต่อไป

สำหรับปี 2566 นี้ MEA ได้ให้บริการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน และบริหารจัดการพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดย ปัจจุบัน กฟน. ได้ให้บริการโครงการดังกล่าวแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวม 14 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 17.47 เมกะวัตต์พีค (MWp) สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ 23,596.19 ล้านหน่วย/ปี หรือคิดเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 11,255.38 tonCo2/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นสักประมาณ 639,510 ต้น

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ลดภาวะโลกร้อน เพื่อลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติ และสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าโดยรวม สามารถติดต่อ MEA เพื่อเข้าร่วมโครงการได้

#MOU #Solar

#สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top