กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566

กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566

[ad_1]

 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ 

รวมจำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            2        อัตรา

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            4        อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา

3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียับตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

และผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ หรือสูงกว่า และ

การรับสมัครสอบ

กรมวิชาการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม  2566 แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top