สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566

[ad_1]

  

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นิติกรปฏิบัติการ            9        อัตรา

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            2        อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            1            อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ทุกตำแหน่ง)        15,000-16,500        บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ กรณีไม่ผ่านภาค ก. จะจัดให้สอบภาค ก. พิเศษ ในภายหลัง และ

การรับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top