กระทรวงพลังงาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566

กระทรวงพลังงาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566

[ad_1]

   

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          1          อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ            3        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีพลังงาน

3) วิศวกรปฏิบัติการ            3            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมโยธา

4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            8            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500-12,650         บาท

ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

6) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน            6            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500-12,650         บาท

ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาสำรวจ

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า และ

การรับสมัครสอบ

กระทรวงพลังงาน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

Scroll to Top