กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 348 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 348 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566


1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         1          อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3) นักโภชนาการปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

4) นักจิตวิทยาปฏิบัติการ            117        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            3            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน

6) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา


ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว
ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า 

การรับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566

                                                                                                                                                              

การสอบคัดเลือก 221 อัตรา ได้แก่แหล่งที่มา

Scroll to Top