เลือกตั้งซ่อมระยอง 10 กย. นี้

เลือกตั้งซ่อมระยอง 10 กย. นี้


มติ กกต.เคาะ 10 กย. 66 จัดเลือกตั้ง จ.ระยอง เขต 3 แทน นครชัย ก้าวไกล เปิดรับสมัคร 15-19 สค.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีการรับสมัครในวันอังคารที่ 15 ส.ค. – วันเสาร์ที่ 19 ส.ค.  2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตกำหนด โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ 10 กันยายน เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

โดยผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ต้องมีคำรับรองว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  หลักฐานการเสียภาษีปีภาษี 2563 2564 และ 2565 ของผู้สมัคร รูปถ่ายหน้าตรง เอกสารสรุปประวัติของผู้สมัครและหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม  หลักฐานว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา  หลักฐานว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ลงสมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท

 สำหรับการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดระยอง เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหลังนายนครชัย ขุนณรงค์ หรือ ไอซ์ สส.ก้าวไกล ที่ได้ลาออกไป เนื่องจากเคยต้องโทษจำคุก 3 ปี คดีลักทรัพย์ เมื่อ 24 ปีก่อน ซึ่งถือว่าขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้ง สส.

แหล่งที่มา

Scroll to Top