ด่านหน้า เฮ! ค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,995.7 ล้านบาท ถึง สธ. แล้ว เร่งเบิกจ่ายให้เสร็จใน ก.ย.นี้

ด่านหน้า เฮ! ค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,995.7 ล้านบาท ถึง สธ. แล้ว เร่งเบิกจ่ายให้เสร็จใน ก.ย.นี้


สำนักงบประมาณโอนเงิน ค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,995.7 ล้านบาท ถึง กระทรวงสาธารณสุข แล้ว เร่งเบิกจ่ายให้เสร็จใน ก.ย.นี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่าย ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลาง วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 – ครึ่งเดือนแรกของมิถุนายน 2565

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายด้วยความรวดเร็ว โดยได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยโควิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุด สำนักงบประมาณได้โอนค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,995.7 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดภายในสัปดาห์หน้า และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ในการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามข้อมูลเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเข้ามา โดยในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยดำเนินการจัดสรรและแจ้งกองคลังโอนงบประมาณไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ทำเรื่องขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และโอนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับให้กับหน่วยบริการต่างๆ

ส่วนหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและขออนุมัติปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานภายนอกต่อไป

แหล่งที่มา

Scroll to Top