ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง “เศรษฐา ทวีสิน” เป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ 30

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง "เศรษฐา ทวีสิน" เป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ 30


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง “เศรษฐา ทวีสิน” เป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ 30

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มูหะมัดนอร์ มะทา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

แหล่งที่มา

Scroll to Top