ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้เป็นความจริง

พาเพื่อนกู้ ลุ้นถึงหมื่น (Member get Member)
ถ้าคุณมีเพื่อนดี ๆ ที่ทำธุรกิจ SME แค่แนะนำเพื่อนให้มาใช้บริการสินเชื่อ SME กับธนาคารธนชาต และได้รับการอนุมัติ และมีการเบิกใช้วงเงินครั้งแรก คุณจะได้รับคูปองแทนเงินสดห้างเซ็นทรัล (Central Gift Voucher) (ล้านละพัน) มูลค่ารางวัลสูงสุดต่อรายไม่เกิน 20,000 บาท
 • หากเพื่อนที่แนะนำมามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และมีการเบิกใช้วงเงินเป็นครั้งแรก ทางธนาคารจะมอบของสมนาคุณเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่าฉบับละ 1,000 บาท ให้กับผู้แนะนำ ตัวอย่างเช่น เพื่อนกู้และเบิกใช้วงเงิน 3 ล้านบาท ผู้แนะนำจะได้คูปองแทนเงินสดฉบับละ 1,000 บาท เป็นจำนวน 3 ฉบับ
  (เศษของ 1 ล้าน ต้องถึง 8 แสนบาทถึงนับเป็นอีก 1 ล้าน เช่น เพื่อนกู้ 1.8 ล้านบาท ผู้แนะนำได้รับคูปองฉบับละ 1,000 บาท รวม 2 ฉบับ)
การแจกรางวัล
 • เปิดรับรายชื่อตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 (ปิดรับรายชื่อ 30 พฤศจิกายน 17.00 น.) นับผลงานจากยอดที่เบิกใช้วงเงินถึงวันสุดท้าย คือ 30 ธันวาคม 2562 และทยอยแจกรางวัลตั้งแต่ มกราคม 2563 (กรณีที่ผู้แนะนำ ได้แนะนำเพื่อนตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 และเพื่อนได้รับอนุมัติ และมีการเบิกใช้วงเงินจริงภายใน 31 สิงหาคม 2562 ทางธนาคารจะทยอยแจกรางวัลให้ผู้แนะนำรอบแรกภายในกันยายน 2562)
 • กำหนดเงินกู้ขั้นต่ำต่อเพื่อนผู้ถูกแนะนำรายละ 1 ล้านบาท (ไม่สามารถนำเพื่อนๆ หลายคน หลายบัญชีเงินกู้มาร่วมคำนวณให้ครบ 1 ล้านบาท)
 • กำหนดรางวัลสูงสุดต่อผู้แนะนำที่แนะนำเพื่อน 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ไม่เกิน 20,000 บาท และผู้แนะนำมีสิทธิแนะนำเพื่อนได้หลายราย หลายบัญชี
 • การนับผลงานเงินกู้ให้ครบ 1 ล้านบาท ไม่สามารถนับรวมหลายราย หลายบัญชี มาร่วมคำนวณให้ครบ 1 ล้านบาท จะแยกนับบัญชีเงินกู้เป็นรายๆไป โดยกำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง online ด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น ไม่สามารถสมัครผ่านพนักงานหรือสาขาของธนาคาร กรณีผู้แนะนำไม่สามารถสมัครผ่านช่องทาง online ได้ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิให้กับผู้ที่สามารถสมัครผ่านช่องทาง online เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น
 • ธุรกิจที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคือ ธุรกิจที่ขัดต่อหลักศีลธรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร ทาวเฮาส์ (ยกเว้นการปรับปรุงหอพัก ขยายอาพาร์ทเมนต์ ซื้อกิจการมาบริหาร หรือรีไฟแนนซ์หอพัก อาพาร์ทเมนต์ สามารถเข้าร่วมโครงการได้)
 • ผู้ได้รับรางวัล จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการรับคูปองแทนเงินสด ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อนัดแนะการส่งมอบภายหลัง
 • ผลการอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมการเบิกใช้วงเงินจริงของเพื่อนผู้แนะนำ จะอ้างอิงจากข้อมูลของฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น และถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร (RM)ผู้ดูแลบัญชีเงินกู้ของเพื่อนผู้แนะนำ จะเป็นผู้รายงานผลการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าให้ผู้แนะนำทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือหมายเลขที่ให้ไว้กับทางธนาคาร
  (สาขาของธนาคารหรือ Call Center 1770 ไม่สามารถรายงานผลความคืบหน้าของการอนุมัติสินเชื่อได้)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปิดโครงการหากงบประมาณที่สำรองไว้สำหรับโปรโมชั่นดังกล่าวหมดลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานธนาคารธนชาต สาขา หรือเครือญาติไม่มีสิทธิร่วมโครงการ
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง ให้คำตัดสินของผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเป็นที่สิ้นสุด
** เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาแจกรางวัลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด **